Mevcut yatırım projesi için farklı kamu kuruluşundan destek alınırken aynı proje için Yatırım Teşvik Belgesi de alınabilir mi?

Bir yatırım için Teşvik Belgesi alınıp destek unsurlarından yararlanıldığında farklı kamu kurum ve kuruluşların desteklerinden faydalanılmaz. Fakat diğer kamu kurum ve kuruluşların ... Devamı

Yatırımla ilgili tamamlama vizesi yapıldıktan sonra yatırım başka bölgelere taşınabilir mi?

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, faaliyete geçtiği tarihinden itibaren en az beş yıl bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekmektedir. Ancak, Bak... Devamı

İlgili yatırımın tamamlama vizesinden sonra satışı gerçekleştiğinde verilen destekler geri alınır mı?

Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizat yatırımının bütünlüğünün bozulmaması şartıyla, teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya ... Devamı

Taşıt araçları yatırım teşvik kapsamında değerlendirilir mi?

Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilmemektedir. UYARI ! Sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar ile trafiğe ... Devamı

Hizmetler sektörüne yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilebilir mi?

Bu tür yatırımlar, stratejik yatırımlar kapsamında değerlendirilmemektedir. Devamı

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından kullanılmış komple tesis ithal edebilir mi?

Kullanılmış komple tesisin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithali uygun görülebilir. Bakanlık personellerinin ilgili tesisin bulunduğu yerde yapacakları ekspertiz uygun görülürse kullanıl... Devamı

Aynı il içerisinde yer alan iki ayrı tesis için gerçekleştirmeyi planladığımız yatırımlar için tek bir yatırım teşvik belgesi alınabilir mi?

İşletmelerin komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme yatırımlarının aynı il sınırları içinde olması gerekmektedir. Belge kapsamındaki yatırımın bir bölümünün OSB içinde, bir ... Devamı

İthal makine ve teçhizat listesinde yer alan fakat ithalat işlemi, yatırım bitene kadar gerçekleştirilemeyen makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir mi?

Yatırım süresi içinde ithalat işlemleri başlatılmış ama bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak daha ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithali için gümrük idarelerince bel... Devamı

Arz açığı için nasıl bir hesaplama yöntemi kullanılmalıdır?

Teşvik belgesine konu yatırımda ürünün üretimi, aynı ürünün ithalatından az olması durumu arz açıdır. Arz açığı hesaplanması için firmanın yurt içi üretim kapasitesi ve ithalat bilgileri ... Devamı

Stratejik Yatırımların Bakanlıkça belirlenen kriterleri nelerdir?

• Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL üstü olması, • Yatırım yapılan işletmenin ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalat yapılan kısımdan az olması, • Belge ko... Devamı

İşletmeler mevcut tesisleri için teşvik sisteminden faydalanabilir mi?

İşletmeler daha önce yaptıkları yatırımlar için veya halihazırda bulunan yatırımları için yatırım teşvik sisteminden faydalanamaz. Ancak mevcut tesise ilave yatırım yapılması halinde ya... Devamı

Kapasite Raporunu hangi kurum vermektedir?

Kapasite Raporlarını ilgili sanayi kuruluşunun bağlı olduğu sanayi odalarınca verilmektedir. Ayrıca bu raporlar TOBB tarafından onaylanmaktadır. Devamı

Elektrik üretimine yönelik enerji yatırımları stratejik yatırım olarak sayılabilir mi?

Elektrik üretimine yönelik enerji yatırımları stratejik yatırım olarak değerlendirilmemektedir. Fakat enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında ... Devamı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasından ilgili yerler doldurulmalı ve aşağıda belirtilen belgelerin E-TUYS sistemine yüklenmesi gerekmektedir. ... Devamı

İkincil işlem görmüş ürünlerde KKDF uygulaması nasıl olur?

İkincil işlem görmüş ürün beyannamesinin tescil edildiği tarihte ithal eşyasına ait mal bedeli ödenmişse KKDF oluşmamaktadır. Bedel ödenmemişse KKDF oluşmaktadır. Gümrük idareleri ithal... Devamı

Beyanname ve ek belgelerin sahte olduğunun tespiti halinde yaptırımlar nasıl uygulanır?

İlgili belgelerin sahte olduğu veya ithalata aracılık eden temsilcinin eşyayı belge sahibine teslim etmemesi durumda ya da ithal edilen eşya yerine başka eşya teslim edildiği tespit edildi... Devamı

Önceden ihracat veya önceden ithalat şartının ihlal edilmesi durumunda uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Bu durum özel şart ihlali olarak nitelendirilir. İlk ihlal halinde üç ay süreyle, iki takvim yılında gerçekleşen ihlalde altı ay süreyle DİİB düzenlenemez. Bunun yanında ihlali gerçekleşti... Devamı

Yatırım teşviklerinden sisteminden nasıl yararlanılabilir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve kabul edilen yatırımlarda, Bakanlıkça düzenlenmiş ve onaylanmış Yatırım Teşvik Belgesine sahip olunması gerekmektedir. Bu belge ile ya... Devamı

E-TUYS üzerinden Makine ve Teçhizat Devri Nasıl Yapılır?

Devredecek ve devralınacak teşvik belgelerinin E-TUYS üzerinden işleme alınması, ilgili belge e-belge olduğunda “Makine teçhizat devir” sekmesinden devir işlemi yapılabilir. Devralacak o... Devamı

Eşdeğer Eşya nedir?

Dahilde işleme rejimi(DİR) kapsamında şartlı muafiyet sistemi ile ithal edilecek eşya yerine yurtiçinden aynı eşyanın tedarik edilmesine eşdeğer eşya kullanımı denilmektedir. Önceden ithal e... Devamı